یاد ایامی: تفاوت بین نسخه‌ها

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۳: سطر ۳:
 
!دانش‌آموختگان دانشکده صنایع
 
!دانش‌آموختگان دانشکده صنایع
 
!نشریه یاد ایامی ... دانشگاه علم وصنعت ایران
 
!نشریه یاد ایامی ... دانشگاه علم وصنعت ایران
!نشریه
+
!<small>شماره</small>
 +
<small>نشریه</small>
 
|-
 
|-
 
|01
 
|01
 
|دکتر عبداله جاسبی
 
|دکتر عبداله جاسبی
 
|[[پرونده:یاد01.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد01.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|1
+
|شماره 1
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|02
 
|02
 
|دکتر محمدعلی شفیعا
 
|دکتر محمدعلی شفیعا
 
|[[پرونده:یاد02.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد02.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|1
+
|شماره 1
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|03
 
|03
 
|مهندس حسن چایجی
 
|مهندس حسن چایجی
 
|[[پرونده:یاد03.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد03.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|1
+
|شماره 1
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|04
 
|04
 
|دکتر سیدمحمد سیدحسینی
 
|دکتر سیدمحمد سیدحسینی
 
|[[پرونده:یاد04.png|وسط|بی‌قاب|542x542px]]
 
|[[پرونده:یاد04.png|وسط|بی‌قاب|542x542px]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|05
 
|05
 
|مهندس سیدمحمدطاهر میرعشقی
 
|مهندس سیدمحمدطاهر میرعشقی
 
|[[پرونده:یاد05.png|وسط|بی‌قاب|521x521px]]
 
|[[پرونده:یاد05.png|وسط|بی‌قاب|521x521px]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|06
 
|06
 
|مهندس فرهاد حقیریان
 
|مهندس فرهاد حقیریان
 
|[[پرونده:یاد06.png|وسط|بی‌قاب|417x417px]]
 
|[[پرونده:یاد06.png|وسط|بی‌قاب|417x417px]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|07
 
|07
 
|مهندس ناصر نوری‌زاده اردلی
 
|مهندس ناصر نوری‌زاده اردلی
 
|[[پرونده:یاد07.png|وسط|بی‌قاب|432x432پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد07.png|وسط|بی‌قاب|432x432پیکسل]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|08
 
|08
 
|مهندس نصراله بایسته
 
|مهندس نصراله بایسته
 
|[[پرونده:یاد08.png|وسط|بی‌قاب|669x669پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد08.png|وسط|بی‌قاب|669x669پیکسل]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|09
 
|09
 
|مهندس گودرز اسماعیلی‌زاده فریدنی
 
|مهندس گودرز اسماعیلی‌زاده فریدنی
 
|[[پرونده:یاد09.png|وسط|بی‌قاب|490x490پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد09.png|وسط|بی‌قاب|490x490پیکسل]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|10
 
|10
 
|مهندس داوود اکبریان جنید
 
|مهندس داوود اکبریان جنید
 
|[[پرونده:یاد10.png|وسط|بی‌قاب|529x529پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد10.png|وسط|بی‌قاب|529x529پیکسل]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|11
 
|11
 
|مهندس داوود فضلی هوشمند
 
|مهندس داوود فضلی هوشمند
 
|[[پرونده:یاد11.png|وسط|بی‌قاب|564x564پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد11.png|وسط|بی‌قاب|564x564پیکسل]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|12
 
|12
 
|مهندس رمضانعلی شایان‌راد
 
|مهندس رمضانعلی شایان‌راد
 
|[[پرونده:یاد12.png|وسط|بی‌قاب|460x460پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد12.png|وسط|بی‌قاب|460x460پیکسل]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|13
 
|13
 
|مهندسص فخری‌السادات اخوان‌نیا
 
|مهندسص فخری‌السادات اخوان‌نیا
 
|[[پرونده:یاد13.png|وسط|بی‌قاب|414x414پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد13.png|وسط|بی‌قاب|414x414پیکسل]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|14
 
|14
 
|دکتر علیرضا معینی
 
|دکتر علیرضا معینی
 
|[[پرونده:یاد14.png|وسط|بی‌قاب|514x514پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد14.png|وسط|بی‌قاب|514x514پیکسل]]
|2
+
|شماره 2
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|15
 
|15
 
|مهندس ناصر آفتابی
 
|مهندس ناصر آفتابی
 
|[[پرونده:یاد15.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد15.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|16
 
|16
 
|مهندس سیدموسی تابعی
 
|مهندس سیدموسی تابعی
 
|[[پرونده:یاد16.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد16.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|17
 
|17
 
|مهندس عزیزاله شیبانی
 
|مهندس عزیزاله شیبانی
 
|[[پرونده:یاد+17.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد+17.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|18
 
|18
 
|مهندس محمدعلی توسلی
 
|مهندس محمدعلی توسلی
 
|[[پرونده:یاد18.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد18.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|19
 
|19
 
|مهندس احد ذوالرحمی
 
|مهندس احد ذوالرحمی
 
|[[پرونده:یاد19.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد19.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|20
 
|20
 
|مهندس سیدمحمود عسگری
 
|مهندس سیدمحمود عسگری
 
|[[پرونده:یاد20.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد20.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|21-
 
|21-
 
|مهندس غلامرضا عباسی
 
|مهندس غلامرضا عباسی
 
|[[پرونده:یاد21.1.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد21.1.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|22-
 
|22-
 
|مهندس شجاع‌الدین شجاعی
 
|مهندس شجاع‌الدین شجاعی
 
|[[پرونده:یاد21+.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد21+.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|23-
 
|23-
 
|مهندس منوچهر موسی‌ئی نیرنگ
 
|مهندس منوچهر موسی‌ئی نیرنگ
 
|[[پرونده:یاد22.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد22.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|24-
 
|24-
 
|مهندس غلامعلی علامه
 
|مهندس غلامعلی علامه
 
|[[پرونده:یاد23.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد23.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|25-
 
|25-
 
|دکتر علیرضا علی‌احمدی جشفقانی
 
|دکتر علیرضا علی‌احمدی جشفقانی
 
|[[پرونده:یاد24.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد24.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|26-
 
|26-
 
|دکتر مهدی غضنفری
 
|دکتر مهدی غضنفری
 
|[[پرونده:یاد25.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد25.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|27
 
|27
 
|مهندس سیامک یگانی
 
|مهندس سیامک یگانی
 
|[[پرونده:یاد27.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد27.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|3
+
|شماره 3
 +
سال 1379
 
|-
 
|-
 
|28
 
|28
|
+
|مهندس محمدعلی نیکنام
 
|[[پرونده:یاد04.1.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد04.1.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|
+
|شماره 4
 +
 
 +
زمستان 1379
 
|-
 
|-
 
|29
 
|29
|
+
|مهندس ابراهیمصادقی نقندر
 
|[[پرونده:یاد29.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد29.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|
+
|شماره 4
 +
 
 +
زمستان 1379
 
|-
 
|-
 
|30
 
|30
 +
|مهندس محمدعلی خداپرست
 +
|[[پرونده:یاد30.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|31
 +
|مهندس احمد کیامنش
 +
|[[پرونده:یاد31+.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|32
 +
|مهندس سیدمجتبی کرباسی
 +
|[[پرونده:یاد32.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|33
 +
|مهندس محمد نصیری مطلق
 +
|[[پرونده:یاد33.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|34
 +
|مهندس عصمت اخوین
 +
|[[پرونده:یاد 34.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|35
 +
|مهندس سیدمحمد بحرینیان
 +
|[[پرونده:یاد35.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|36
 +
|دکتر مهدی حیدری
 +
|[[پرونده:یاد36.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|37
 +
|مهندس مریم شکارپی
 +
|[[پرونده:یاد37.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|38
 +
|دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
 +
|[[پرونده:یاد38.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|39
 +
|مهندس عشرت اخوین
 +
|[[پرونده:یاد39.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|شماره 4
 +
زمستان 1379
 +
|-
 +
|40
 +
|
 
|
 
|
|[[پرونده:یاد30.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|31
+
|41
 +
|
 
|
 
|
|[[پرونده:یاد31.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|31
+
|42
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|}
 
|}

نسخۀ ‏۲۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۲۸

ردیف دانش‌آموختگان دانشکده صنایع نشریه یاد ایامی ... دانشگاه علم وصنعت ایران شماره

نشریه

01 دکتر عبداله جاسبی
یاد01.png
شماره 1

سال 1379

02 دکتر محمدعلی شفیعا
یاد02.png
شماره 1

سال 1379

03 مهندس حسن چایجی
یاد03.png
شماره 1

سال 1379

04 دکتر سیدمحمد سیدحسینی
یاد04.png
شماره 2

سال 1379

05 مهندس سیدمحمدطاهر میرعشقی
یاد05.png
شماره 2

سال 1379

06 مهندس فرهاد حقیریان
یاد06.png
شماره 2

سال 1379

07 مهندس ناصر نوری‌زاده اردلی
یاد07.png
شماره 2

سال 1379

08 مهندس نصراله بایسته
یاد08.png
شماره 2

سال 1379

09 مهندس گودرز اسماعیلی‌زاده فریدنی
یاد09.png
شماره 2

سال 1379

10 مهندس داوود اکبریان جنید
یاد10.png
شماره 2

سال 1379

11 مهندس داوود فضلی هوشمند
یاد11.png
شماره 2

سال 1379

12 مهندس رمضانعلی شایان‌راد
یاد12.png
شماره 2

سال 1379

13 مهندسص فخری‌السادات اخوان‌نیا
یاد13.png
شماره 2

سال 1379

14 دکتر علیرضا معینی
یاد14.png
شماره 2

سال 1379

15 مهندس ناصر آفتابی
یاد15.png
شماره 3

سال 1379

16 مهندس سیدموسی تابعی
یاد16.png
شماره 3

سال 1379

17 مهندس عزیزاله شیبانی
یاد+17.png
شماره 3

سال 1379

18 مهندس محمدعلی توسلی
یاد18.png
شماره 3

سال 1379

19 مهندس احد ذوالرحمی
یاد19.png
شماره 3

سال 1379

20 مهندس سیدمحمود عسگری
یاد20.png
شماره 3

سال 1379

21- مهندس غلامرضا عباسی
یاد21.1.png
شماره 3

سال 1379

22- مهندس شجاع‌الدین شجاعی
یاد21+.png
شماره 3

سال 1379

23- مهندس منوچهر موسی‌ئی نیرنگ
یاد22.png
شماره 3

سال 1379

24- مهندس غلامعلی علامه
یاد23.png
شماره 3

سال 1379

25- دکتر علیرضا علی‌احمدی جشفقانی
یاد24.png
شماره 3

سال 1379

26- دکتر مهدی غضنفری
یاد25.png
شماره 3

سال 1379

27 مهندس سیامک یگانی
یاد27.png
شماره 3

سال 1379

28 مهندس محمدعلی نیکنام
یاد04.1.png
شماره 4

زمستان 1379

29 مهندس ابراهیمصادقی نقندر
یاد29.png
شماره 4

زمستان 1379

30 مهندس محمدعلی خداپرست
یاد30.png
شماره 4

زمستان 1379

31 مهندس احمد کیامنش
یاد31+.png
شماره 4

زمستان 1379

32 مهندس سیدمجتبی کرباسی
یاد32.png
شماره 4

زمستان 1379

33 مهندس محمد نصیری مطلق
یاد33.png
شماره 4

زمستان 1379

34 مهندس عصمت اخوین
یاد 34.png
شماره 4

زمستان 1379

35 مهندس سیدمحمد بحرینیان
یاد35.png
شماره 4

زمستان 1379

36 دکتر مهدی حیدری
یاد36.png
شماره 4

زمستان 1379

37 مهندس مریم شکارپی
یاد37.png
شماره 4

زمستان 1379

38 دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
یاد38.png
شماره 4

زمستان 1379

39 مهندس عشرت اخوین
یاد39.png
شماره 4

زمستان 1379

40
41
42