یاد ایامی: تفاوت بین نسخه‌ها

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۷۶: سطر ۷۶:
 
|-
 
|-
 
|15
 
|15
|
+
|مهندس ناصر آفتابی
 
|[[پرونده:یاد15.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد15.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
 
|16
 
|16
|
+
|مهندس سیدموسی تابعی
 
|[[پرونده:یاد16.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد16.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
 
|17
 
|17
|
+
|مهندس عزیزاله شیبانی
 
|[[پرونده:یاد+17.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد+17.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
 
|18
 
|18
|
+
|مهندس محمدعلی توسلی
 
|[[پرونده:یاد18.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد18.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
 
|19
 
|19
|
+
|مهندس احد ذوالرحمی
 
|[[پرونده:یاد19.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد19.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
 
|20
 
|20
|
+
|مهندس سیدمحمود عسگری
 
|[[پرونده:یاد20.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد20.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
|26
+
|21-
|
+
|مهندس غلامرضا عباسی
 
|[[پرونده:یاد21.1.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد21.1.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
|21
+
|22-
|
+
|مهندس شجاع‌الدین شجاعی
 
|[[پرونده:یاد21+.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد21+.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
|22
+
|23-
|
+
|مهندس منوچهر موسی‌ئی نیرنگ
 
|[[پرونده:یاد22.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد22.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
|23
+
|24-
|
+
|مهندس غلامعلی علامه
 
|[[پرونده:یاد23.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد23.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
|24
+
|25-
|
+
|دکتر علیرضا علی‌احمدی جشفقانی
 
|[[پرونده:یاد24.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد24.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
|25
+
|26-
|
+
|دکتر مهدی غضنفری
 
|[[پرونده:یاد25.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد25.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
 
|27
 
|27
|
+
|مهندس سیامک یگانی
 
|[[پرونده:یاد27.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|[[پرونده:یاد27.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 
|3
 
|3
 
|-
 
|-
 +
|28
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد04.1.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|
 +
|-
 +
|29
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد29.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|
 +
|-
 +
|30
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد30.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|
 +
|-
 +
|31
 
|
 
|
 +
|[[پرونده:یاد31.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|
 +
|-
 +
|31
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|}
 
|}

نسخۀ ‏۲۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۶

ردیف دانش‌آموختگان دانشکده صنایع نشریه یاد ایامی ... دانشگاه علم وصنعت ایران نشریه
01 دکتر عبداله جاسبی
یاد01.png
1
02 دکتر محمدعلی شفیعا
یاد02.png
1
03 مهندس حسن چایجی
یاد03.png
1
04 دکتر سیدمحمد سیدحسینی
یاد04.png
2
05 مهندس سیدمحمدطاهر میرعشقی
یاد05.png
2
06 مهندس فرهاد حقیریان
یاد06.png
2
07 مهندس ناصر نوری‌زاده اردلی
یاد07.png
2
08 مهندس نصراله بایسته
یاد08.png
2
09 مهندس گودرز اسماعیلی‌زاده فریدنی
یاد09.png
2
10 مهندس داوود اکبریان جنید
یاد10.png
2
11 مهندس داوود فضلی هوشمند
یاد11.png
2
12 مهندس رمضانعلی شایان‌راد
یاد12.png
2
13 مهندسص فخری‌السادات اخوان‌نیا
یاد13.png
2
14 دکتر علیرضا معینی
یاد14.png
2
15 مهندس ناصر آفتابی
یاد15.png
3
16 مهندس سیدموسی تابعی
یاد16.png
3
17 مهندس عزیزاله شیبانی
یاد+17.png
3
18 مهندس محمدعلی توسلی
یاد18.png
3
19 مهندس احد ذوالرحمی
یاد19.png
3
20 مهندس سیدمحمود عسگری
یاد20.png
3
21- مهندس غلامرضا عباسی
یاد21.1.png
3
22- مهندس شجاع‌الدین شجاعی
یاد21+.png
3
23- مهندس منوچهر موسی‌ئی نیرنگ
یاد22.png
3
24- مهندس غلامعلی علامه
یاد23.png
3
25- دکتر علیرضا علی‌احمدی جشفقانی
یاد24.png
3
26- دکتر مهدی غضنفری
یاد25.png
3
27 مهندس سیامک یگانی
یاد27.png
3
28
یاد04.1.png
29
یاد29.png
30
یاد30.png
31
یاد31.png
31