یاد ایامی: تفاوت بین نسخه‌ها

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{| class="wikitable" !ردیف !دانش‌آموختگان دانشکده صنایع !نشریه یاد ایامی ... دانشگاه عل...» ایجاد کرد)
 
سطر ۳: سطر ۳:
 
!دانش‌آموختگان دانشکده صنایع
 
!دانش‌آموختگان دانشکده صنایع
 
!نشریه یاد ایامی ... دانشگاه علم وصنعت ایران
 
!نشریه یاد ایامی ... دانشگاه علم وصنعت ایران
!
+
!نشریه
 
|-
 
|-
 
|01
 
|01
 
|دکتر عبداله جاسبی
 
|دکتر عبداله جاسبی
|[[پرونده:یاد01.png|وسط|بی‌قاب]]
+
|[[پرونده:یاد01.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|
+
|1
 
|-
 
|-
 
|02
 
|02
 
|دکتر محمدعلی شفیعا
 
|دکتر محمدعلی شفیعا
|[[پرونده:یاد02.png|وسط|بی‌قاب]]
+
|[[پرونده:یاد02.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|
+
|1
 
|-
 
|-
 
|03
 
|03
 
|مهندس حسن چایجی
 
|مهندس حسن چایجی
|[[پرونده:یاد03.png|وسط|بی‌قاب]]
+
|[[پرونده:یاد03.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
|
+
|1
 
|-
 
|-
 
|04
 
|04
 
|دکتر سیدمحمد سیدحسینی
 
|دکتر سیدمحمد سیدحسینی
|[[پرونده:یاد04.png|وسط|بی‌قاب|203x203پیکسل]]
+
|[[پرونده:یاد04.png|وسط|بی‌قاب|542x542px]]
|
+
|2
 
|-
 
|-
 
|05
 
|05
 
|مهندس سیدمحمدطاهر میرعشقی
 
|مهندس سیدمحمدطاهر میرعشقی
|[[پرونده:یاد05.png|وسط|بی‌قاب|195x195پیکسل]]
+
|[[پرونده:یاد05.png|وسط|بی‌قاب|521x521px]]
|
+
|2
 
|-
 
|-
 
|06
 
|06
 
|مهندس فرهاد حقیریان
 
|مهندس فرهاد حقیریان
|[[پرونده:یاد06.png|وسط|بی‌قاب|156x156پیکسل]]
+
|[[پرونده:یاد06.png|وسط|بی‌قاب|417x417px]]
 +
|2
 +
|-
 +
|07
 +
|مهندس ناصر نوری‌زاده اردلی
 +
|[[پرونده:یاد07.png|وسط|بی‌قاب|432x432پیکسل]]
 +
|2
 +
|-
 +
|08
 +
|مهندس نصراله بایسته
 +
|[[پرونده:یاد08.png|وسط|بی‌قاب|669x669پیکسل]]
 +
|2
 +
|-
 +
|09
 +
|مهندس گودرز اسماعیلی‌زاده فریدنی
 +
|[[پرونده:یاد09.png|وسط|بی‌قاب|490x490پیکسل]]
 +
|2
 +
|-
 +
|10
 +
|مهندس داوود اکبریان جنید
 +
|[[پرونده:یاد10.png|وسط|بی‌قاب|529x529پیکسل]]
 +
|2
 +
|-
 +
|11
 +
|مهندس داوود فضلی هوشمند
 +
|[[پرونده:یاد11.png|وسط|بی‌قاب|564x564پیکسل]]
 +
|2
 +
|-
 +
|12
 +
|مهندس رمضانعلی شایان‌راد
 +
|[[پرونده:یاد12.png|وسط|بی‌قاب|460x460پیکسل]]
 +
|2
 +
|-
 +
|13
 +
|مهندسص فخری‌السادات اخوان‌نیا
 +
|[[پرونده:یاد13.png|وسط|بی‌قاب|414x414پیکسل]]
 +
|2
 +
|-
 +
|14
 +
|دکتر علیرضا معینی
 +
|[[پرونده:یاد14.png|وسط|بی‌قاب|514x514پیکسل]]
 +
|2
 +
|-
 +
|15
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد15.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|16
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد16.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|17
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد+17.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|18
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد18.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|19
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد19.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|20
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد20.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|26
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد21.1.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|21
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد21+.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|22
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد22.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|23
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد23.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|24
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد24.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|25
 +
|
 +
|[[پرونده:یاد25.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 +
|-
 +
|27
 
|
 
|
 +
|[[پرونده:یاد27.png|وسط|بی‌قاب|800x800پیکسل]]
 +
|3
 
|-
 
|-
 
|
 
|

نسخۀ ‏۲۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۴

ردیف دانش‌آموختگان دانشکده صنایع نشریه یاد ایامی ... دانشگاه علم وصنعت ایران نشریه
01 دکتر عبداله جاسبی
یاد01.png
1
02 دکتر محمدعلی شفیعا
یاد02.png
1
03 مهندس حسن چایجی
یاد03.png
1
04 دکتر سیدمحمد سیدحسینی
یاد04.png
2
05 مهندس سیدمحمدطاهر میرعشقی
یاد05.png
2
06 مهندس فرهاد حقیریان
یاد06.png
2
07 مهندس ناصر نوری‌زاده اردلی
یاد07.png
2
08 مهندس نصراله بایسته
یاد08.png
2
09 مهندس گودرز اسماعیلی‌زاده فریدنی
یاد09.png
2
10 مهندس داوود اکبریان جنید
یاد10.png
2
11 مهندس داوود فضلی هوشمند
یاد11.png
2
12 مهندس رمضانعلی شایان‌راد
یاد12.png
2
13 مهندسص فخری‌السادات اخوان‌نیا
یاد13.png
2
14 دکتر علیرضا معینی
یاد14.png
2
15
یاد15.png
3
16
یاد16.png
3
17
یاد+17.png
3
18
یاد18.png
3
19
یاد19.png
3
20
یاد20.png
3
26
یاد21.1.png
3
21
یاد21+.png
3
22
یاد22.png
3
23
یاد23.png
3
24
یاد24.png
3
25
یاد25.png
3
27
یاد27.png
3