اساتید رشته صنایع در دانشگاه های جهان: تفاوت بین نسخه‌ها

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱٬۸۱۵: سطر ۱٬۸۱۵:
 
|IT Security and Organisational Culture
 
|IT Security and Organisational Culture
 
|Multicultural Workgroups (IT in a Global Environment
 
|Multicultural Workgroups (IT in a Global Environment
|Relationships between Culture and IS,
+
|Relationships between Culture and IS
|Change Management,
+
|Change Management
 
|Qualitative Research Methodologies
 
|Qualitative Research Methodologies
 
|-
 
|-
سطر ۱٬۸۳۰: سطر ۱٬۸۳۰:
 
|[[Michael Kirley]]
 
|[[Michael Kirley]]
 
|University of melbourne
 
|University of melbourne
|; Reinforcement learning)
+
|Reinforcement learning)
 
|Artificial Intelligence (Machine learning
 
|Artificial Intelligence (Machine learning
 
|
 
|
سطر ۱٬۸۵۳: سطر ۱٬۸۵۳:
 
|University of melbourne
 
|University of melbourne
 
|Network Security  Databases)
 
|Network Security  Databases)
|Artificial Intelligence,
+
|Artificial Intelligence  
|Big Data Analytics,
+
|Big Data Analytics
|Information Retrieval,
+
|Information Retrieval  
|Data mining,
+
|Data mining
|Machine Learning,
+
|Machine Learning
 
|-
 
|-
 
|[[Marcello La Rosa]]
 
|[[Marcello La Rosa]]
سطر ۱٬۸۷۴: سطر ۱٬۸۷۴:
 
|University of melbourne
 
|University of melbourne
 
|Network Intrusion Detection
 
|Network Intrusion Detection
|Data Mining,
+
|Data Mining
 
|Artificial Intelligence for Telecommunications
 
|Artificial Intelligence for Telecommunications
 
|Bioinformatics
 
|Bioinformatics
سطر ۱٬۸۹۵: سطر ۱٬۸۹۵:
 
|Automated Planning & Scheduling
 
|Automated Planning & Scheduling
  
|Optimisation in multi-agent systems and supply chains
+
|Optimisation in multiagent systems and supply chains
  
 
|Reasoning about Action and Epistemic Reasoning
 
|Reasoning about Action and Epistemic Reasoning
سطر ۱٬۹۷۲: سطر ۱٬۹۷۲:
 
|[[Matt Doolan]]
 
|[[Matt Doolan]]
 
|australian national university
 
|australian national university
| Manufacturing Systems,.
+
| Manufacturing Systems
 
|Recycling and Life Cycle Assessment
 
|Recycling and Life Cycle Assessment
 
|
 
|
سطر ۱٬۹۹۰: سطر ۱٬۹۹۰:
 
|[[Stephen Gould]]
 
|[[Stephen Gould]]
 
|australian national university
 
|australian national university
|machine learning,
+
|machine learning  
 
|optimization
 
|optimization
 
|structured models  
 
|structured models  
سطر ۲٬۰۱۱: سطر ۲٬۰۱۱:
 
|cognitive science
 
|cognitive science
 
|spatial information systems
 
|spatial information systems
|navigation, trust and reputation,
+
|navigation, trust and reputation
 
|useful games, AI for playing games
 
|useful games, AI for playing games
|data analytics,
+
|data analytics  
 
|-
 
|-
 
|[[John Richards]]
 
|[[John Richards]]
سطر ۲٬۰۳۵: سطر ۲٬۰۳۵:
 
|[[Parastoo Sadeghi]]
 
|[[Parastoo Sadeghi]]
 
|australian national university
 
|australian national university
|theoretic data privacy
+
|theoretic data privacy
 
|index coding, communication for omniscience and network coding
 
|index coding, communication for omniscience and network coding
|foundational problems in information theory,
+
|foundational problems in information theory  
 
|
 
|
 
|
 
|
سطر ۲٬۰۴۴: سطر ۲٬۰۴۴:
 
|[[Sylvie Thiebaux]]
 
|[[Sylvie Thiebaux]]
 
|australian national university
 
|australian national university
|Artificial intelligence and optimisation, in particular automated planning and scheduling, model-based diagnosis, combinatorial optimisation and search, reasoning under uncertainty, and their applications to energy and transport
+
|Artificial intelligence and optimisation, in particular automated planning and scheduling, model-based diagnosis
|
+
|reasoning under uncertainty, and their applications to energy and transport
|
+
|combinatorial optimisation and search
 
|
 
|
 
|
 
|
سطر ۲٬۱۰۷: سطر ۲٬۱۰۷:
 
|[[Professor Michael Blumenstein]]
 
|[[Professor Michael Blumenstein]]
 
|University of Technology Sydney
 
|University of Technology Sydney
|Video Image Processing, Document Analysis, Multi-Script Handwriting Recognition and Signature Verification
+
|Video Image Processing
|
+
|Document Analysis
|
+
|Multi-Script Handwriting  
|
+
|Recognition and Signature Verification
 
|
 
|
 
|
 
|
سطر ۲٬۱۱۷: سطر ۲٬۱۱۷:
 
|University of Technology Sydney
 
|University of Technology Sydney
 
|application of optimisation and   
 
|application of optimisation and   
|design machine learning algorithms for system  planning,
+
|design machine learning algorithms for system  planning
 
|operation
 
|operation
 
|demand-side management
 
|demand-side management
سطر ۲٬۱۲۵: سطر ۲٬۱۲۵:
 
|[[Dr Zhen Luo]]
 
|[[Dr Zhen Luo]]
 
|University of Technology Sydney
 
|University of Technology Sydney
|design optimization,  
+
|design optimization   
 
|numerical modelling
 
|numerical modelling
 
|computational mechanics
 
|computational mechanics
سطر ۲٬۲۶۹: سطر ۲٬۲۶۹:
 
|[[Professor Olivera Marjanovic]]
 
|[[Professor Olivera Marjanovic]]
 
|University of Technology Sydney
 
|University of Technology Sydney
|Business Intelligence, :
+
|Business Intelligence  
 
|'''analytics and big data'''
 
|'''analytics and big data'''
 
|organisational and societal aspects
 
|organisational and societal aspects
سطر ۲٬۳۰۵: سطر ۲٬۳۰۵:
 
|[[Professor Eryk Dutkiewicz]]
 
|[[Professor Eryk Dutkiewicz]]
 
|University of Technology Sydney
 
|University of Technology Sydney
|Internet of Things (IoT)
+
|Internet of Things IoT
 
|
 
|
 
|
 
|

نسخۀ ‏۲۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۱

نام و نام خانوادگی دانشگاه زمینه‌های تخصصی
مایکل پورتر: Michael Porter هاروارد برنامه ریزی استراتژیک  زنجیره ارزش مدل پنج نیرو اقتصاد کسب و کار 
Kornelis Blok صنعتی دلفت (هلند) Energy and Industry

(انرژی و صنعت)

Caspar Chorus صنعتی دلفت (هلند) Transport and Logistics

(حمل و نقل و لجستیک)

Bert van Wee صنعتی دلفت (هلند) Transport and Logistics

(حمل و نقل و لجستیک)

Frances Brazier صنعتی دلفت (هلند) Systems Engineering

(مهندسی سیستم)

Margot Weijnen صنعتی دلفت (هلند) Energy and Industry

(انرژی و صنعت)

Jill H. Wilson دانشگاه نورت وسترن(آمریکا) operations research 

(تحقیق در عملیات)

combinatorial optimization

(بهینه سازی ترکیبی)

Integer programming 

(برنامه نویسی اعداد صحیح)

Omid Nohadani نورت وسترن(آمریکا) Operations Research

(تحقیق در عملیات)

Robust optimization

(بهینه سازی ابعاد بزرگ)

 

William White نورت وسترن(آمریکا) Behavior-based

leadership

(رهبری رفتار محور)

industrial psychology

(روانشناسی صنعتی)

organizational behavior

(رفتار سازمانی)

Ermin Wei نورت وسترن(آمریکا) Distributed Optimization Methods

(روش های بهینه سازی توزیع)

Networked Markets

(بازاریابی نت ورک)

Convex Optimization and Analysis

(آنالیز و بهینه سازی محدب)

Zhaoran Wang نورت وسترن(آمریکا) Convex optimization Global optimization Statistical optimization
Dashun Wang نورت وسترن(آمریکا) knowledge production and scientific impact

(تولید آگاهی و تاثیر علمی)

Management & Organizations

(مدیریت و سازمانها)

Andreas Waechter نورت وسترن(آمریکا) Large-scale nonlinear continuous optimization

(بهینه سازی خیر خطی متوالی ابعاد بزرگ)

mixed-integer nonlinear optimization

(بهینه سازی غیر خطی اعداد مختلط)

open source software implementation

(اجرای نرم افزار های بدون منبع)

Ajit Tamhane نورت وسترن(آمریکا) statistical multiple testing procedures

( تهیه روشهای تست کننده ثابت چند کاره)

Jeremy Staum نورت وسترن(آمریکا) design and analysis of simulation experiments

(طراحی و آنالیز آزمایشات شبییه سازی)

financial engineering

(مهندسی مالی)

risk management

(مدیریت ریسک)

Chang-Han Rhee نورت وسترن(آمریکا) Stochastic Simulation

(شبیه سازی اتفاقی)

Energey Systems

(سیستم های انرژی)

Experimental Design

(طراحی آزمایشی)

Sensitivity Analysis

(آنالیز حساسیت)

Matthew Plumlee نورت وسترن(آمریکا) simulation models

(مدل های شبیه سازی)

machine learning

(آموزش ماشین)

Ohad Perry نورت وسترن(آمریکا) Stochastic models 

(شبیه سازی اتفاقی)

healthcare systems

(سیستم های سلامت)

Jorge Nocedal نورت وسترن(آمریکا) machine learning

(آموزش ماشین)

scientific computing

(محاسبات علمی)

optimal control

(کنترل بهینه)

Barry Nelson نورت وسترن(آمریکا) computer simulation analytics

(تحلیل های شبیه سازی کامپیوتر)

multivariate output analysis

(آنالیز خروجی های چند متغیره)

statistical efficiency

(بازده آماری)

quality control

(کنترل کیفیت)

manufacturing systems 

(سیستم های تولید)

transportation systems

(سیستم های حمل و نقل)

David Morton نورت وسترن(آمریکا) Stochastic optimization 

(بهینه سازی اتفاقی)

health systems

(سیستم های سلامت)

Sanjay Mehrotra نورت وسترن(آمریکا) decision making 

(تصمیم گیری)

Health Systems

(سیستم های سلامت)

Operations Research 

(تحقیق در عملیات)

Nikolaos Maglaveras نورت وسترن(آمریکا) machine learning 

(آموزش ماشین)

(bio)medical signal and image processing

(سیگنال های بیو پزشکی و

پیشبرد با اشکال)

simulation of non-linear biological systems 

(شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی غیر خطی)

data management 

(مدیریت داده)

Diego Klabjan نورت وسترن(آمریکا) Machine learning

(آموزش ماشین)

deep learning

(آموزش عمیق)

optimization

(بهینه سازی)

transportation

(حمل ونقل)

Mark Embrechts
Hrayer Aprahamian تگزاس(آمریکا) application of Operations Research methodologies

(به کار گیری روش شناسی های تحقیق در عملیات)

 statistical tools to problems arising in healthcare systems

(ابزار آماری برای مشکلات موجود در سیستم سلامت)

public policy decision-making

(سلاست عمومی تصمیم گیری)

Amarnath Banerjee تگزاس modeling

(مدل سازی)

simulation

(شبیه سازی)

visualization

(تصویر سازی)

G. Kemble Bennett تگزاس manufacturing

(تولید)

maintainability

(نگهداشت پذیری)

reliability

(قابل اعتماد بدن وسایل)

logistics

(جاسازی)

Satish Bukkapatnam تگزاس
Sergiy Butenko تگزاس global

(جهانی)

discrete optimization

(بهینه سازی مجزا)

Nancy Currie-Gregg تگزاس human-robot interaction

(تعامل انسان -ربات)

spacecraft occupant protection

(حفاظت ساکنان سفینه)

systems safety engineering

(مهندسی امنیت سیستم)

human systems integration

(صحت سیستم های انسانی)

Guy L. Curry تگزاس the application of operations research techniques to the design

(کاربرد تکنیک های تحقیق در عملیات برای طراحی)

analysis of manufacturing systems

(آنالیز های سیستم های تولید)

Yu Ding تگزاس Systems informatics

(اطلاع دهنده های سیستم)

Data and quality science

(علم داده و کیفیت)

Wind energy and manufacturing informatics

(انرژی باد و اطلاع دهنده های تولید)

Ceyhun Eksin تگزاس Analysis and design of networked multi-agent systems

(آنالیز و طراحی سیستم های چند عامله نتورکی)

Topics of interest include distributed optimization

(سرفصل های سود شامل بهینه سازی توزیع)

game theory

(تئوری بازی)

evolutionary game theory

(تئوری بازی قابل ارزیابی)

networks

(نتورک ها)

Alaa Elwany تگزاس modeling

(مدل سازی)

analysis

(آنالیز)

control of advanced manufacturing processes and systems

(کنترل پروسه ها و سیستم های تولید پیشرفته)

Madhav Erranguntla تگزاس Senior research scientist at Knowledge Based Systems Inc.

(دانشمند ارشد تحقیق در سیستم های دانش بنیان)

Principal data scientist

(دانشمند داده های اصلی)

Richard M. Feldman تگزاس simulation

(شبیه سازی)

applied probability

(احتمالات کاربردی)

operations research

(تحقیق در عملیات)

Thomas Ferris تگزاس Human Factors

(فاکتور های انسانی)

Cognitive Ergonomics

(ارگونومی های دانش بنیان)

Alfredo Garcia تگزاس game theory

(تئوری بازی)

dynamic optimization

(بهینه سازی متحرک)

Natarajan Gautam تگزاس Logistics: Real-time delivery and dispatch

لجستیک : اعزام و تحویل بلا درنگ)

Energy conservation and efficiency

(ذخیره و بهره وری انرژی)

Computer, communication and information networks

(کامپیوتر. ارتباطات و نتورک های اطلاعاتی)

Joe Geunes تگزاس Production and logistics planning

(برنامه ریزی تولید و لجستیک)

supply chain management

(مدیریت زنجیره تامین)

operations research

(تحقیق در عملیات)

Mike Graul تگزاس lean engineering systems theory

(تئوری سیتم)

Greg Graves تگزاس Simulation of logistics processes and facilities

(شبیه سازی پروسه های لجستیک و امکانات)

Applied probability and risk

(کاربرد احتمالات و ریسک)

Scheduling

(زمان بندی)

Andrew L. Johnson تگزاس Performance Assessment

(ارزیابی اجرا)

Healthcare

(سلامت)

Manufacturing

(تولید)

Systems Engineering

(مهندسی سیستم)

Kiavash Kianfar تگزاس Integer Programming Theory and Computation

(تئوری برنامه ریزی اعداد صحیح و محاسبات)

New cutting plane theories

(تئوری های برش جدید صفحه)

n-step MIR theory and its generalizations

تئوری n-step MIR و تعمیم آن)

Vaneet Aggarwal پردو(آمریکا) Operations Research

(تحقیق در عملیات)

Hua Cai پردو Environmental implications of emerging technologies

(مفاهیم محیط زیستی پدیداری تکنولوژی ها)

Urban sustainability

(قابل تحمل سازی زندگی شهری)

Industrial ecology

(بوم شناسی صنعتی)

Complex adaptive systems

(سیستم های سازگارگروهی)

Barrett Caldwell پردو Human factors engineering

(مهندسی فاکتور های انسانی)

Distributed human supervisory control

(کنترل نظارت بر توزیع انسانی)

Team coordination and performance using information technology

(همکاری تیمی و استفاده اجرایی تکنولوژی اطلاعات)

Srinivasan Chandrasekar پردو Manufacturing

(تولید)

Materials Processing

(فرایند مواد)

Microsystems Technology

(تکنولوژی میکروسیستم ها)

Nanostructured Materials

(مواد نانو ساختار)

Gary Cheng پردو Laser materials processing

(فرایند مواد لیزری)

Hybrid manufacturing systems

(سیستم های تولید هیبریدی)

Rapid manufacturing of 3D bulk structural nanomaterials

(تولید سریع و نانو مواد با ساختار جسم سه بعدی)

Melba M Crawford پردو Methods in statistical pattern recognition

(شناسایی روش های الگوی آماری)

Abhijit Deshmukh پردو Distributed Decision-Making

(تصمیم گیری توزیع)

System Complexity

(پیچیدگی سیستمی)

Mechanism design

(طراحی مکانیسم)

Healthcare policy

(سیاست سلامت)

Bradley Duerstock پردو Neurotrauma

(آسیب های عصبی)

Assistive Technology

(تکنولوژی کمکی)

Vincent Duffy پردو Digital human modeling

(قالب گیری دیجیتالی انسانی)

Safety engineering

(مهندسی ایمنی)

Work methods and measurement

(روش های کار و اندازه گیری)

Ergonomics

(ارگونومی)

Joaquín Goñi پردو Complex Systems

(سیستم های گروهی)

Graph Theory and Network Science

(تئوری گراف و علم نتورک)

Paul M. Griffin پردو Health systems engineering

(مهندسی سیستم سلامت)

Cost effectiveness modeling in public health

(تاثیر هزینه در مدلسازی عمومی سلامت)

Supply chain coordination

(همگام سازی زنجیره تامین)

Zachary Hass پردو Health Outcomes

(نتایج سلامت)

Program Evaluation in Health Services research for Older Adults

(برنامه ارزیابی در تحقیق های سرویس های سلامت برای افراد مسن)

Harsha Honnappa پردو Queueing Theory

(تئوری صف)

Applied Probability

(احتمالات کاربردی)

Statistics

(آمار)

Game Theory

(تئوری بازی)

Susan Hunter پردو Simulation optimization

(بهینه سازی شبیه سازی)

simulation modeling and analysis

(مدل سازی شبیه سازی و آنالیز ها)

David Johnson پردو Decision-Making under Uncertainty

(تصمیم گیری در عدم قطعیت)

Decision Support Systems

(سیستم پشتیبانی تصمیم)

Climate Change Adaptation

(سازگارسازی با تغییرات آب و هوایی)

Charles Robert Kenley پردو Quantitative methods

(روش های کمی)

Steven Landry پردو Air transportation systems engineering

(مهدسی سیستم های انتقال هوا)

Flight deck human factors

(فاکتور های انسانی سکوی پررواز)

Safety in human-integrated systems

(ایمنی در سیستم های صحت انسان)

Seokcheon Lee پردو Service systems

(سیستم های خدماتی)

Sensor networks/Ubiquitous systems Computer/Communication networks

(نتورک های کامپیوتری/ارتباطاتی)

Supply chain management

(مدیریت زنجیره تامین)

Mark Lehto پردو Human Factors

(فامتور های انسانی)

Technical Assistance Program (TAP)

(برنامه دستیار تکنیکی)

Safety engineering

(مدیریت ایمنی)

Andrew Liu پردو Interactions of optimization

(تعاملات بهینه سازی)

Game theory

(تئوری بازی)

Industrial organization

(سازمان های صنعتی)

Karl Sigman کلمبیا بلاک چین  الگوریتم های شبیه سازی احتمالی
Guillermo Gallego کلمبیا تحقیق در عملیات
Donald Goldfarb کلمبیا تحقیق در عملیات  بهینه سازی
Ali Hisara کلمبیا  بازاریابی تحلیلی  ریاضیات کاربردی یادگیری ماشین داده کاوی بهینه سازی
Karl Sigman کلمبیا بلاک چین  الگوریتم های شبیه سازی احتمالی
Guillermo Gallego کلمبیا تحقیق در عملیات
Calin Belta بوستون کنترل سیستم
Christos Cassandras بوستون  بهینه سازی سیستم های تولیدی مدیریت زنجیره تامین سیستم های کنترل فرماندهی
David Castañón بوستون کنترل تصادفی بهینه سازی
David Starobinski بوستون اقتصاد مدل سازی
Elizabeth Flagg بوستون مدیریت پایگاه داده
Eric Kolaczyk بوستون
Abraham Matta بوستون مدل سازی و ارزیابی عملکرد طراحی و تحلیل کنترل مبتنی بر بازخورد مدیریت داده
Alexander Olshevsky بوستون بهینه سازی  کنترل سیستم های بزرگ مقیاس
Avrum Spira بوستون بیوانفورماتیک
Azer Bestavros بوستون علوم کامپیوتر
Bobak Nazer بوستون تئوری اطلاعات پردازش سیگنال
Brian Kulis بوستون فراگیری ماشین آمار تجزیه و تحلیل داده ها در مقیاس بزرگ
John G. Casali ورجینیا ergonomics عوامل ایمنی
Deborah E. Dickerson ورجینیا تولید طراحی سیستم عوامل خطر محیط کاری
Shimon Y. Nof پردو دیجیتال مارکتینگ لجستیک سیستم های تولید یکپارچه فن آوری اطلاعات
Pascal Van Hentenryck جورجیا حمل و نقل سیستم های توصیه گر بهینه سازی ترکیبی
Jaime Camelio ورجینیا فرآیند تولید و سیستم تحقیق در عملیات سیسیتمهای هوشمند موناژ تحقیق در عملیات
G. Don Taylor ورجینیا شبیه سازی و بهینه سازی لجستیک شبیه سازی و بهینه سازی
Xiaowei Yue ورجینیا داده کاوی مدل سازی جایگزین انفورماتیک و اتوماسیون سیستم
Divya Srinivasan ورجینیا ergonomics Biomechanics
Rostyslav Korolov رنسیلر علم شبکه داده کاوی مدل سازی
William (Al) Wallace رنسیلر  مدل سازی
Mohamed Aboul-Seoud رنسیلر کنترل کیفیت تحقیقات عملیاتی مهندسی اطمینان
David Mendonca رنسیلر مهندسی شناختی  سیستم های پشتیبانی تصمیم برنامه های کاربردی در پاسخ اضطراری و مدیریت زیرساخت های حیاتی
Mark Embrechts رنسیلر داده کاوی هوش کامپیوتری داده های بزرگ برای آمار انرژی قابل تجدید
Sergio Pequito رنسیلر بهینه سازی و کنترل علم شبکه سیستم های مقیاس بزرگ طراحی ارتباطات سنجش-ارتباطی سیستم های فیزیکی سایبر
William J. Foley رنسیلر مدل سازی طراحی مهندسی برنامه های کاربردی سلامت تحقیقات عملیاتی
Thomas C. Sharkey رنسیلر زنجیره تامین مشکلات طراحی شبکه غیر خطی  الگوریتم های شبکه بهینه سازی
Cheng (Kent) Hsu رنسیلر شبکه های انسانی تجزیه و تحلیل سیستم های فیزیکی سایبر تصالات دیجیتال برای شرکت های مجتمع سایبری.
Burak Ekşioğlu کلمسون مدیریت زنجیره تامین بهینه سازی سیستم های حمل و نقل مدیریت تولید
William G. Ferrell کلمسون زنجیره تامین مدل سازی
Walter L. Garvin کلمسون مدیریت زنجیره تامین
Anand K. Gramopadhye کلمسون  کنترل کیفیت  مهندسی کیفیت مدل سازی
Amin Khademi کلمسون مدیریت تولید
Kapil Chalil Madathil کلمسون  مهندسي عوامل انساني
Scott J. Mason کلمسون زنجیره تامین
Jeff Messer کلمسون برنامه ریزی زنجیره تامین برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی تحقیقات عملیاتی
Kevin M. Taaffe کلمسون مدیریت تولید و مدیریت موجودی مدل سازی سیستم های حمل و نقل
 J. Cole Smith کلمسون بهینه سازی برنامه نویسی صحیح و بهینه سازی ترکیبی
Yongjia Song کلمسون بهینه سازی سیستم های حمل و نقل مدل های تحلیلی پیچیده
David M. Neyens کلمسون سیستم های حمل و نقل
Robert Riggs کلمسون  مهندسی سیستم های بهداشت و درمان بهینه سازی
Yigal Arens کالیفرنیا جنوبی زیرساخت های محاسباتی برای برنامه های کاربردی پزشکی رابط های انسانی کامپیوتر
David Belson کالیفرنیا جنوبی مدیریت پروژه
Ali Abbas کالیفرنیا جنوبی  تجزیه و تحلیل تصمیم گیری مهندسی سیستم
Geza P Bottlik کالیفرنیا جنوبی برنامه ریزی تولید و کنترل فرآیند آماری
Barry William Boehm کالیفرنیا جنوبی  مهندسی سیستم ها  مهندسی نرم افزار
Randolph Hall کالیفرنیا جنوبی برنامه ریزی و طراحی سیستم سیستم های حمل و نقل
Mansour Rahimi کالیفرنیا جنوبی طراحی و عملکرد سیستم های کاری سیستم های حمل و نقل
Arkadi Nemirovski جورجیا مشکلات بهینه سازی محدب ellipsoid
Ellis L. Johnson جورجیا بهینه سازی لجستیک
C. F. Jeff Wu جورجیا آمار صنعتی مهندسی کیفیت داده های آماری علم داده ها بهینه سازی
Myounghoon Jeon ورجینیا کامپیوتر انسان محاسبات خودرو کاربر فن آوری های کمکی واسط
Kamran Paynabar جورجیا تحلیل داده سیستم های بهداشت خودرو و هوافضا داده کاوی
Michael Madigan ورجینیا مشاوره biomechanics مهندسی پزشکی
Natashia lasely جورجیا بهینه سازی لجستیک زنجیره تامین
Kimberly P. Ellis ورجینیا برنامه ریزی تولید تحقیق در عملیات سیتم های تولید
Blake N. Johnson ورجینیا Biosensing Biomanufacturing Biofabrication
Kostas Triantis ورجینیا تحلیل داده ها منطق فازی پویایی سیستم ها تحقیق در عملیات
Subhash C. Sarin ورجینیا برنامه ریزی و کنترل تولید برنامه نویسی ریاضی کاربردی طراحی و آنالیز ریاضی سیستم های تولیدی
Alejandro Salado ورجینیا مدیریت پروژه مهندسی سیستم نظریه سیستم
Rafael Patrick ورجینیا حمل و نقل کنترل کیفیت منابع انسانی و سیستم انسانی
Brian M. Kleiner ورجینیا طراحی سیستم کاری کنترل کیفیت سیستم های کاری تقویت شده کامپیوتر کامپیوتر پشتیبانی شده(CSCW)
Hanumanthrao "Rao" Kannan ورجینیا علم داده مهندسی سیستم تصمیم گیری آنالیزی
Ran Jin ورجینیا انفورماتیک و کنترل سیستم داده کاوی مهندسی کیفیت بهینه سازی سیستم
Niyousha Hosseinichimeh ورجینیا سیستم های بهداشتی مدل سازی سیستم
Navid Ghaffarzadegan ورجینیا علوم سیستم مدل سازی دینامیکی پویایی سیستم
Weijun Xie ورجینیا بیهنه سازی داده کاوی یادگیری آماری برنامه ریزی تصادفی
Ana I. Alexandrescu لحیق سیستم های سلامت بهینه سازی
Pasquale J. Costa لحیق سیستم های سلامت استارت آپی استراتژی فروش
Frank E. Curtis لحیق بهینه سازی یادگیری ماشینی تحلیل آماری حل الگوریتم
Boris Defourny لحیق تحقیق در عملیات بهینه سازی یادگیری ماشین تحلیل آماری سیستم های انرژی
Derya Pamukcu لحیق تصمیم گیری مهندسی نرم افزار مدیریت پروژه تحلیل داده
Daniel Robinson لحیق بهینه سازی محاسباتی یادگیری ماشینی
Ted Ralphs لحیق مهندسی نرم افزار مهندسی مالی تحلیل داده آماری زنجیره تامین مدل سازی بهینه سازی
Martin Takáč لحیق بهینه سازی یادگیری ماشینی هوش مصنوعی علم داده الگوریتم سیگنالی
Luis Nunes Vicente لحیق علم داده یادگیری ماشینی علم داده محاساباتی
Gregory L. Tonkay لحیق سیستم های اطلاعاتی بهینه سازی سیستم های تولیدی
Lawrence V. Snyder لحیق حمل و نقل لجستیک زنجیره تامین
Eugene Perevalov لحیق سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بهینه سازی دینامیکی شبکه سازی
János D. Pintér لحیق بهینه سازی مالی آمارمهندسی محقق نرم افزار توسعه الگوریتم
Louis J. Plebani لحیق کنترل تولید تحقیقات عملیات محاسباتی کنترل فرآیند و اتوماسیون
Robert H. Storer لحیق بهینه سازی شبیه سازی تحلیل آماری
Tamás Terlaky لحیق تحقیق در عملیات بهینه سازی تحلیل آماری جبرخطی برنامه نویسی
George R. Wilson لحیق تحقیق در عملیات شبیه سازی بهینه سازی زنجیره تامین سیستم های سلامت کنترل موجودی
Emory W. Zimmers لحیق سیستم های صنعتی کارآفرینی لجستیک زنجیره تامین
Luis Zuluaga لحیق تحقیق در عملیات بهینه سازی مهندسی مالی آمار مهندسی
Necdet Serhat Aybat پنسیلوانیا تحقیق در عملیات بهینه سازی
Andris Freivalds پنسیلوانیا ارگونومیک منابع انسانی تحلیل آماری
Enrique Del Castillo پنسیلوانیا بهینه سازی تحقیق در عملیات تحلیل آماری
M. Jeya Chandra پنسیلوانیا کنترل کیفیت اقتصاد مهندسی تحلیل آماری
Saurabh Basu پنسیلوانیا بهینه سازی اتوماسیون
Edward De Meter پنسیلوانیا تعمیرات و خدمات بهینه سازی
Sanjay Joshi پنسیلوانیا کنترل کیفیت سیستم های تولید و اتوماسیون
Terry Friesz پنسیلوانیا بهینه سازی تحقیق در عملیات تحلیل آماری حمل و نقل تجارت الکترونیک
El-Amine Lehtihet پنسیلوانیا برنامه ریزی فرآیند سیستم های تولیدی
Soundar Kumara پنسیلوانیا زنجیره تامین سیستم های تولیدی تحلیل سیستم نرم افزاری
Charles Purdum پنسیلوانیا تحقیق در عملیات تحلیل آماری
Jose Ventura پنسیلوانیا زنجیره تامین تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی تولید کنترل موجودی
Timothy Simpson پنسیلوانیا تقریب آماری طراحی محصول
Robert Voigt پنسیلوانیا تعمیرات و نگهداری فرایندهای تولید جوشکاری
Guodong (Gordon) Pang پنسیلوانیا مدل سازی شبیه سازی مدیریت پروژه سیستم های خدماتی
Tao Yao پنسیلوانیا تحلیل آماری خدمات سیستم های تولیدی
Ling Rothrock پنسیلوانیا ارگونومیک منایع انسانی
A. Ravi Ravindran پنسیلوانیا تصمیم گیری چندمعیاره زنجیره تامین بهینه سازی برنامه ریزی هدف
Conrad Tucker پنسیلوانیا علم داده سیستم های تولیدی مدل سازی شبکه های اجتماعی
Scarlett Miller پنسیلوانیا تعامل رایانه انسان ارگونومیک
Eunhye Song پنسیلوانیا بهینه سازی شبیه سازی داده های آماری با مقیاس بزرگ
Uwe Aickelin University of melbourne Artificial Intelligence (Modelling and Simulation) Data Mining and Machine Learning (Robustness and Uncertainty) Decision Support and Optimisation (Medicine and Digital Economy) Health Informatics (Electronic Healthcare Records)
james Bailey University of melbourne Artificial intelligence Data mining Health informatics

Immersive Simulation

Learning Analytics

Machine learning

Shanton Chang University of melbourne Online Behaviour, Information Needs IT Security and Organisational Culture Multicultural Workgroups (IT in a Global Environment Relationships between Culture and IS Change Management Qualitative Research Methodologies
Shanika karunasekera University of melbourne Distributed Computing (Intrusion detection Anomaly detection Distributed data mining Data stream analysis)
Michael Kirley University of melbourne Reinforcement learning) Artificial Intelligence (Machine learning
Vassilis Kostakos University of melbourne Computing

Smart Cities

Internet of Things

Mobile and Social

Rao kotagiri University of melbourne Network Security Databases) Artificial Intelligence Big Data Analytics Information Retrieval Data mining Machine Learning
Marcello La Rosa University of melbourne Information Systems

Process Mining

Business Intelligence Business Process Management
Christopher Leckie University of melbourne Network Intrusion Detection Data Mining Artificial Intelligence for Telecommunications Bioinformatics
Alistair Moffat University of melbourne Data structures and algorithms for compression

Data structures and algorithms for string search

Information retrieval and web search

Adrian Pearce University of melbourne Automated Planning & Scheduling Optimisation in multiagent systems and supply chains Reasoning about Action and Epistemic Reasoning
 Ben Rubinstein University of melbourne Big Data (Scalable Learning, Data Integration)

Statistical Machine Learning

Computer Security & Privacy (Cybersecurity, Data Privacy)
Karin Verspoor University of melbourne Bioinformatics and Computational

Biomedical Natural Language Processing

Bioscience(Text Mining)

Health informatics (Biomedical ontologies)

Tony Wirth University of melbourne Data Mining Machine Learning
Rui Zhang University of melbourne Big Data Analytics

Data Mining (Data analytics)

Justin Zobel University of melbourne Algorithms and data structures
 Brian Anderson australian national university econometric modelling
Peter Christen australian national university Data Mining & Matching
Matt Doolan australian national university  Manufacturing Systems Recycling and Life Cycle Assessment
Rajeev Gore australian national university modal logics and temporal logics
Stephen Gould australian national university machine learning optimization structured models
Weifa Liang australian national university Approximation algorithms Query optimization in graph databases and social networks Combinatorial optimisation Graph theory Parallel and distributed algorithms
Jochen Renz australian national university operations research, , wireless sensor networks, cognitive science spatial information systems navigation, trust and reputation useful games, AI for playing games data analytics
John Richards australian national university Remote Sensing Image Analysis
Kerry Taylor australian national university Machine Learning
Parastoo Sadeghi australian national university theoretic data privacy index coding, communication for omniscience and network coding foundational problems in information theory
Sylvie Thiebaux australian national university Artificial intelligence and optimisation, in particular automated planning and scheduling, model-based diagnosis reasoning under uncertainty, and their applications to energy and transport combinatorial optimisation and search
John Slaney australian national university Logic
Lexing Xie australian national university Machine Learning
Bob Williamson australian national university Machine Learning
Hanna Suominen australian national university Machine Learning
Nathalie Sick University of Technology Sydney Technology and innovation management
Dr Felix Laube University of Technology Sydney Organisational Development
Professor Michael Blumenstein University of Technology Sydney Video Image Processing Document Analysis Multi-Script Handwriting Recognition and Signature Verification
Associate Professor Kaveh Khalilpour University of Technology Sydney application of optimisation and design machine learning algorithms for system  planning operation demand-side management
Dr Zhen Luo University of Technology Sydney design optimization numerical modelling computational mechanics
Associate Professor Qiang Wu University of Technology Sydney Machine Learning
Associate Professor Guangquan Zhang University of Technology Sydney Fuzzy optimization
Dr Ying Zhang University of Technology Sydney query processing analytic on big data
Associate Professor Mao Lin Huang University of Technology Sydney Visual Data Analytics adaptive modelling of networked system Trajectory Visual Analytics
Associate Professor Kaska Musial-Gabrys University of Technology Sydney complex networked systems analysis of their dynamics and evolution adaptive modelling of networked systems
Dr Andrea Trianni University of Technology Sydney Industrial Energy Efficiency
Associate Professor Sarath Kodagoda University of Technology Sydney Machine learning
Associate Professor Mehran Abolhasan University of Technology Sydney Image processing data analytic
Associate Professor Min Xu University of Technology Sydney Systems analysis in ecology and economics
Associate Professor Jian Zhang University of Technology Sydney Complex Modelling
Distinguished Professor Alexey Voinov University of Technology Sydney  data analytics of biomedical data
Distinguished Professor Biswajeet Pradhan University of Technology Sydney Systems Engineering 
Professor Paul Kennedy University of Technology Sydney  data analytics of biomedical data
Professor Tuan Hoang University of Technology Sydney Systems Engineering 
Professor Guandong Xu University of Technology Sydney Data mining data analytics
Professor Olivera Marjanovic University of Technology Sydney Business Intelligence analytics and big data organisational and societal aspects
Professor Jose Maria Merigo Lindahl University of Technology Sydney Decision Making Systems
Professor Jinyan Li University of Technology Sydney Data science
Professor Shui Yu University of Technology Sydney Network Science and big data
Professor Eryk Dutkiewicz University of Technology Sydney Internet of Things IoT

گردآورندگان

مهتاب ابراهیمی

علیرضا پاپی نژاد

سید مهدی باغی

حسن نوجوان

نازنین رضایی

پویا خوشابی