پیشرفتهای ایران اسلامی پس از انقلاب

رتبه علمی

قدرت جهانی

شاخص توسعه انسانی

اختلاف طبقاتی

جایگاه ورزشی

قدرت نظامی

توسعه مخابراتی

تولید ناخالص ملی

فناوری فضائی

شاخص تولید انرژی

بزرگترین تولیدکننده فیروزه

توسعه صنایع مختلف

مترو

حمل نقل کشوری

تولید غلات

کاهش فقر

آموزش و پرورش کودکان

شاخص مرگ و میرنوزادان

فرهنگ و رسانه

  آموزش عالی و نخبگان